Количка

0 артикула

На 26.07.2018 г. ПРИНЦ ООД проведе втори информационен ден

                                                                     


На 26.07.2018 г. в 11:00 часа, ПРИНЦ ООД - Бенефициент по процедура  BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни  предприятия“ проведе информационен ден за успешното изпълнение и  приключване на предвидените дейности по проекта.
Място провеждане: гр. Габрово, ул. „ОРЛОВСКА“154, ПРИНЦ ООД
Проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез  Европейския фонд за регионално развитие.

Презентация и снимки.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД“(“Achieving higher energy efficiency and increased production capacity in PRINCE Ltd.”),финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.