Количка

0 артикула

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН 2

                                                                     

 

 

На 26.07.2018 г. от 11:00 часа, ПРИНЦ ООД - Бенефициент по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ ще проведе информационен ден във връзка с успешното изпълнение и приключване на предвидените дейности по проекта.

Място провеждане: гр. Габрово, ул. „ОРЛОВСКА“154, ПРИНЦ ООД

Информация за събитието ще бъде публикува и на https://princebags.com/ в секция „Европейски проекти“.

Проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД“(“Achieving higher energy efficiency and increased production capacity in PRINCE Ltd.”),финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.