Количка

0 артикула

На 13.12.2017 г. ПРИНЦ ООД проведе информационен ден

                                                                     

 

На 13.12.2017 г. в 11:00 часа, ПРИНЦ ООД - Бенефициент по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ проведе информационен ден за представяне на проекта и анонсиране стартирането на дейностите по неговото изпълнение.
Място провеждане: гр. Габрово, ул. „ОРЛОВСКА“154, ПРИНЦ ООД
Проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Презентация и снимки

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД“(“Achieving higher energy efficiency and increased production capacity in PRINCE Ltd.”),финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.