Количка

0 артикула

Нова процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0885-C01

 

                                                                     

 

Процедура "Закупуване на енергийно ефективно оборудване за производство на чанти и аксесоари" с 3 обособени позиции:

1. Обособена позиция I. "Кътери"

2. Обособена позиция II. "Шевни машини"

3. Обособена позиция III. "Специализирани галантерийни машини"

По процедурата ще бъдат закупени следните машини, които се използват за създаване на продукти или части от продукти от кожа или текстил.

 

I.Обособена позиция I. "Кътери" - 841 100,00 лева без ДДС

1. (Поз. 2.1.) Кътер за кроене на цели кожи – 1 брой, 673 000,00 лева, без ДДС.

2. (Поз. 2.2.) Кътер за кроене 200 см – 1 брой, 168 100,00 лева, без ДДС.

 

II. Обособена позиция II. "Шевни машини" - 603 200,00 лева без ДДС

1. (Поз. 2.13.) Едноиглова шевна машина с цилиндрично рамо 50 мм - 2 броя, 26 400,00 лева, без ДДС

2. (Поз. 2.14.) Едноиглова права колонна машина с иглен  транспорт – 1 брой, 12 300,00 лева, без ДДС

3 .(Поз. 2.15.) Едноиглова права  шевна машина - 2 броя, 32 000,00 лева, без ДДС

4 .(Поз. 2.16.) Едноиглова права  шевна машина с цилиндрично рамо 78 мм - 3 броя, 57 900,00 лева, без ДДС

5. (Поз. 2.17.) Едноиглова бутилкова висока шевна машина  с  троен транспорт – 1 брой,  33 100,00 лева, без ДДС

6. (Поз. 2.18.) Едноиглова шевна машина с цилиндрично рамо  за много тежки материали – 1 брой, 26 300,00 лева, без ДДС

7. (Поз. 2.19.) Едноиглова права  шевна машина - дълго рамо 700мм – 1 брой, 19 400,00 лева, без ДДС

8. (Поз. 2.20.) Шевна машина с въртящо рамо – 1 брой, 73 500,00 лева, без ДДС

9. (Поз. 2.21.) Шевен автомат за  програмируеми съединителни и декоративни шевове – 1 брой, 147 700,00 лева, без ДДС

10. (Поз. 2.22.) Шевен автомат за гайки  – 1 брой, 42 500,00 лева, без ДДС

11. (Поз. 2.28.)Шевен автомат за токите на колани – 1 брой, 40 100,00 лева, без ДДС

12. (Поз. 2.29.) Шевен автомат за ушиване на колани и дръжки за чанти – 1 брой, 92 000,00 лева, без ДДС

 

III. Обособена позиция III. "Специализирани галантерийни машини" - 662 300,00 лева без ДДС

1. (Поз. 2.3.) Кроячна мостова преса – 1 брой, 67 200,00 лева, без ДДС.

2. (Поз. 2.4.) Спрей апликатор за лепило на водна основа - 5 броя, 17 000,00 лева, без ДДС

3. (Поз. 2.5.) Робот за спрейване на лепило и сглобяване на детайли – 1 брой, 88 200,00 лева, без ДДС

4. (Поз. 2.6.) Вертикална полираща машина за кожени детайли - 2 броя, 25 400,00 лева, без ДДС

5. (Поз. 2.7.) Сушилня за дръжки и колани с вариатор за скорост на сушене – 1 брой, 32 600,00 лева, без ДДС

6. (Поз. 2.8.) Кедер машина – 1 брой, 13 500,00 лева, без ДДС

7. (Поз. 2.9.) Изтъняваща машина – 1 брой, 17 300,00 лева, без ДДС

8. (Поз. 2.10.) Валова лепилна машина – 1 брой, 13 000,00 лева, без ДДС

9. (Поз. 2.11.) Машина за полуавтоматично нанасяне на боя по ръбовете на големи детайли – 1 брой, 21 400,00 лева, без ДДС

10. (Поз. 2.12.) Сушилня за големи детайли – 1 брой, 20 000,00 лева, без ДДС

11. (Поз. 2.23.) Автоматична гилотина за разкрояване на ленти  – 1 брой, 85 700,00 лева, без ДДС

12. (Поз. 2.24.) Автоматичен бункер за подаване на колани – 1 брой, 26 200,00 лева, без ДДС

13. (Поз. 2.25.) Машина за заглаждане ръба на колана чрез термично полиране и боядисване – 1 брой, 33 600,00 лева, без ДДС

14. (Поз. 2.26.) Машина за боядисване сушене върха на колана и събиране – 1 брой, 27 500,00 лева, без ДДС

15. (Поз. 2.27) Машина за цялостно окрайчване, оразмеряване и печатане на  колани – 1 брой, 46 300,00 лева, без ДДС

16. (Поз. 2.30.) Автоматичен кроячен автомат – 1 брой, 47 800,00 лева, без ДДС

17. (Поз. 2.31.) Полу-автоматична машина за нанасяне на боя на ръбовете  на малки детайли – 1 брой, 9 700,00 лева, без ДДС

18. (Поз. 2.32.) Сушилня на ръбове на малки детайли – 1 брой, 15 500,00 лева, без ДДС

19. (Поз. 2.33.) Машина за коригиране на лицето чрез горещо принтиране. – 1 брой, 29 300,00 лева, без ДДС

20. (Поз. 2.34.) Автоматична машина за полиране и финиширане лицето на колани – 1 брой, 15 100,00 лева, без ДДС

21. (Поз. 2.35.) Машина за подреждане на колани – 1 брой, 10 000,00 лева, без ДДС

 

Посочени са цени без ДДС и са в размер на общата сума за всички бройки по конкретната позиция.

 

Общата прогнозна стойност в лева без ДДС на процедурата е 2 106 600,00 (два милиона сто и шест хиляди  и шестстотин) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС.

Дата на обявяване на процедурата: 01.12.2017 г.

Срок за подаване на оферти: 08.12.2017г.

 

Документация на процедурата 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД“(“Achieving higher energy efficiency and increased production capacity in PRINCE Ltd.”),финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.