Количка

0 артикула

Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. по проектно предложение № BG16RFOP002-3.001

 

                                                                     

 

 

Процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. по проектно предложение № BG16RFOP002-3.001-0885-C01

 

"ПРИНЦ" ООД - кандидат - бенефициент по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ с проектно  предложение № BG16RFOP002-3.001-0885-C01, публикува документация за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. и възможността, която дава ПМС 243 / 30.09.2016 г. за провеждане на процедури за избор на изпълнител от страна на кандидат-бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ.

Предмет на процедурата “Доставка и инсталация на енергийно ефективни машини за кроене, подготовка на детайли и ушиване на чанти, колани и аксесоари”, за следните машини:

1. Кътер за кроене на цели кожи – 1 брой,

2. Кътер за кроене 200 см – 1 брой,

3. Кроячна мостова преса – 1 брой,

4. Спрей апликатор за лепило на водна основа - 5 броя,

5. Робот за спрейване на лепило и сглобяване на детайли – 1 брой,

6. Вертикална полираща машина за кожени детайли - 2 броя,

7. Сушилня за дръжки и колани с вариатор за скорост на сушене – 1 брой,

8. Кедер машина – 1 брой,

9. Изтъняваща машина – 1 брой,

10. Валова лепилна машина – 1 брой,

11. Машина за полуавтоматично нанасяне на боя по ръбовете на големи детайли – 1 брой,

12. Сушилня за големи детайли – 1 брой,

13. Едноиглова шевна машина с цилиндрично рамо 50 мм - 2 броя,

14. Едноиглова права колонна машина с иглен транспорт – 1 брой,

15. Едноиглова права шевна машина - 2 броя,

16. Едноиглова права шевна машина с цилиндрично рамо 78 мм – 3 броя,

17. Едноиглова бутилкова висока шевна машина с троен транспорт – 1 брой,

18. Едноиглова шевна машина с цилиндрично рамо за много тежки материали – 1 брой,

19. Едноиглова права шевна машина дълго рамо 700мм – 1 брой,

20. Шевна машина с въртящо рамо – 1 брой,

21. Шевен автомат за програмируеми съединителни и декоративни шевове – 1 брой,

22. Шевен автомат за гайки – 1 брой,

23. Автоматична гилотина за разкрояване на ленти – 1 брой,

24. Автоматичен бункер за подаване на колани – 1 брой,

25. Машина за заглаждане ръба на колана чрез термично полиране и боядисване – 1 брой,

26. Машина за боядисване сушене върха на колана и събиране – 1 брой,

27. Машина за цялостно окрайчване, оразмеряване и печатане на колани – 1 брой,

28. Шевен автомат за токите на колани – 1 брой,

29. Шевен автомат за ушиване на колани и дръжки за чанти – 1 брой,

30. Автоматичен кроячен автомат – 1 брой,

31. Полуавтоматична машина за нанасяне на боя на ръбовете на малки детайли – 1 брой,

32. Сушилня на ръбове на малки детайли – 1 брой,

33. Машина за коригиране на лицето чрез горещо принтиране. – 1 брой,

34. Автоматична машина за полиране и финиширане лицето на колани – 1 брой,

35. Машина за подреждане на колани – 1 брой.

 

Дата на обявяване на процедурата: 13.02.2017 г.

Срок за подаване на оферти – до 17.00 ч.на 22.02.2017г.

 

 

Документация по процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. по проектно предложение № BG16RFOP002-3.001-0885-C01:

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД“(“Achieving higher energy efficiency and increased production capacity in PRINCE Ltd.”),финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.