Количка

0 артикула

Представяне на проекта BG16RFOP002-3.001-0885-C01

                                                                     

 

 

"ПРИНЦ" ООД - кандидат - бенефициент по процедура BG16RFOP002-3.001-0885-C001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“.

 

С изпълнението на проекта ПРИНЦ ООД цели да въведе енергийно ефективни мерки, чрез които да намали разходите за производство на единица продукция, като едновременно разшири дейността си и гамата на произвежданите изделия чрез повишаване на  производствения капацитет и подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност:

 

ЕСМ 1 „Въвеждане на съвременни енергийно ефективни

машини за кроене“ ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация 3 броя машини:

1. Кътер за кроене на цели кожи – 1 брой

2. Кътер за кроене 200 см – 1 брой

3. Кроячна мостова преса – 1 брой

 

ЕСМ 2 „Въвеждане на съвременна енергийно ефективна

технологична линия за подлепване на детайли“ ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация общо

14 броя машини, които ще работят в технологична линия:

1. Спрей апликатор за лепило на водна основа 5

броя

2. Робот за спрейване на лепило и сглобяване на детайли – 1 брой

3. Вертикална полираща машина за кожени детайли 2

броя

4. Сушилня за дръжки и колани с вариатор за скорост на сушене – 1 брой

5. Кедер машина – 1 брой

6. Изтъняваща машина – 1 брой

7. Валова лепилна машина – 1 брой

8. Машина за полуавтоматично нанасяне на боя по ръбовете на големи детайли – 1 брой

9. Сушилня за големи детайли – 1 брой

 

ЕСМ 3 „Въвеждане на съвременна енергийно ефективна

технологична линия за ушиване на чанти и портфейли“ ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация

общо 14 броя машини, които ще работят в технологична линия:

1. Едноиглова шевна машина с цилиндрично рамо 50 мм 2

броя

2. Едноиглова права колонна машина с иглен транспорт – 1 брой

3. Едноиглова права шевна машина 2

броя

4. Едноиглова права шевна машина с цилиндрично рамо 78 мм 3

броя

5. Едноиглова бутилкова висока шевна машина с троен транспорт – 1 брой

6. Едноиглова шевна машина с цилиндрично рамо за много тежки материали – 1 брой

7. Едноиглова права шевна машина дълго

рамо 700мм – 1 брой

8. Шевна машина с въртящо рамо – 1 брой

9. Шевен автомат за програмируеми съединителни и декоративни шевове – 1 брой

10. Шевен автомат за гайки – 1 брой

 

ЕСМ 4 „Въвеждане на съвременна енергийно ефективна

технологична линия за ушиване на колани“ ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация общо 7

броя машини, които ще работят в технологична линия:

1. Автоматична гилотина за разкрояване на ленти – 1 брой

2. Автоматичен бункер за подаване на колани – 1 брой

3. Машина за заглаждане ръба на колана чрез термично полиране и боядисване – 1 брой

4. Машина за боядисване сушене върха на колана и събиране – 1 брой

5. Машина за цялостно окрайчване, оразмеряване и печатане на колани – 1 брой

6. Шевен автомат за токите на колани – 1 брой

7. Шевен автомат за ушиване на колани и дръжки за чанти – 1 брой

 

ЕСМ 5 „Въвеждане на линия за производство на детайли от

остатъци“ ще бъдат закупени и пуснати в експлоатация общо 6 броя машини, които ще работят в

технологична линия:

1. Автоматичен кроячен автомат за малки детайли – 1 брой

2. Полуавтоматична

машина за нанасяне на боя на ръбовете на малки детайли – 1 брой

3. Сушилня на ръбове на малки детайли – 1 брой

4 Машина за коригиране на лицето чрез горещо принтиране. – 1 брой

5. Автоматична машина за полиране и финиширане лицето на колани – 1 брой

6. Машина за подреждане на колани – 1 брой

 

С реализацията на заложения пакет мерки ще се постигнат годишни спестявания на енергия, в размер на 77 615 kWh/год. И намаляване на емисиите на парниковите газове в тонове CO2 екв., в размер на 63,6 t/год.

 

По проекта също така ще се въведе и сертифицира Система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001(Система за управление на енергията) / EN ISO 50001 (Energy Management Systems). Прилагането на този стандарт ще подпомогне ПРИНЦ ООД да осъществява енергиен мониторинг и систематично управление на енергията, използвана в цялостната дейност на предприятието.

 

Проект № BG16RFOP002-2.001-0224-C01 „Повишаване качеството и конкурентоспособността на "ПРИНЦ"ООД чрез технологична модернизация и разширяване на производствената дейност“(“Increase of the quality and competitiveness of PRINCE OOD through technological modernization and production capacity enlargement”), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Обща стойност на проекта: 2 134 800.00 лв., от които БФП в размер на  1 500 000 лв., от които 1 275 000лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие и 225 000 лева са Национално съфинансиране.

 

ПРИНЦ ООД на 21.08.2017 г. сключи Договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0885-C01

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД“(“Achieving higher energy efficiency and increased production capacity in PRINCE Ltd.”),финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.