Количка

0 артикула

BG16RFOP002-3.001-0885-C01

                                                                     

 

 

 

1. Представяне на проекта

 

2. Процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. по проектно предложение № BG16RFOP002-3.001-

 

3. Протокол/Рещение за прекратяване на процедура с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. по проектно предложение № BG16RFOP002-3.001-0885-C01

 

4. Нова процедура за избор на изпълнител с Публична покана съгласно ПМС 160/01.07.2016 г. по ДБФП № BG16RFOP002-3.001-0885-C01

 

5. Провеждане на информационен ден в ПРИНЦ ООД – 13.12.2017 г.

 

6. На 13.12.2017 г. ПРИНЦ ООД проведе информационен ден 


7. Провеждане на информационен ден в ПРИНЦ ООД – 26.07.2018 г.


8. На 26.07.2018 г. ПРИНЦ ООД проведе втори информационен ден

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-3.001-0885-C01 „Постигане на висока енергийна ефективност и увеличен производствен капацитет в ПРИНЦ ООД“(“Achieving higher energy efficiency and increased production capacity in PRINCE Ltd.”),финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.