Количка

0 артикула

Решение за класиране на кандидатите по Процедура за избор на изпълнител 2

                                                                     

 

Решение № 10/14.11.2016 г. за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по процедура „Избор с публична покана“ за избор на изпълнител с предмет “Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса” с три обособени позиции:

  1. Обособена позиция 1 "Машини за обработка на детайли"
  2. Обособена позиция 2 "Шевни машини"
  3. Обособена позиция 3 "Шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса”

обявена чрез публикуване на обява в ИСУН 2020 на дата 28.09.2016 г. и със срок за подаване на оферти до 07.10.2016 г., на Бенефициент ПРИНЦ ООД, в изпълнение на ДБФП BG16RFOP002-2.001-0224-C01.

 

Reshenie za izpalnitel.pdf

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-0224-C01 „Повишаване качеството и конкурентоспособността на "ПРИНЦ"ООД чрез технологична модернизация и разширяване на производствената дейност“(“Increase of the quality and competitiveness of PRINCE OOD through technological modernization and production capacity enlargement”), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.