Количка

0 артикула

Решение по чл.9, ал.1, т.2 от ПМС 160/01.07.2016 за прекратяване на процедура по ОП 3

                                                                    

 

 

 

Решение по чл.9, ал.1, т. 2 от ПМС 160/01.07.2016  за прекратяване на процедура по ОП 3

 

 

Reshenie_za_prekratiavane_PMS 160 2

 

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-0224-C01 „Повишаване качеството и конкурентоспособността на "ПРИНЦ"ООД чрез технологична модернизация и разширяване на производствената дейност“(“Increase of the quality and competitiveness of PRINCE OOD through technological modernization and production capacity enlargement”), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.