Количка

0 артикула

Публична покана в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

                                                                    

 

 

Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” на бенефициент по ДБФП №BG16RFOP002-2.001-0224-С01, "Принц" ООД, с предмет: "Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса" с три обособени позиции

 

 

Процедура „Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса“ с три обособени позиции:

        I.  Обособена позиция 1 "Машини за обработка на детайли"

Обща стойност на Обособена позиция 1: 210 720,00 (двеста и десет хиляди седемстотин и двадесет) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС.

       II.  Обособена позиция 2 "Шевни машини"

Обща стойност на Обособена позиция 2: 145 700,00 (сто четиридесет и пет хиляди и седемстотин) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС.

      III.  Обособена позиция 3 "Шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса"

Обща стойност на Обособена позиция 3: 164 841,00 (сто шестдесет и четири хиляди и осемстотин четиридесет и един) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС

Прогнозна стойност в лева, без ДДС на процедура „Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса“: 521 261,00 (петстотин двадесет и една хиляди двеста шестдесет и един) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС.

 

Срок за събиране на оферти - до 16:00 ч. на 25.05.2016. 

 

 

Документация по процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

 

3939_Prilojenie_3.7_Declaracia_ZUSESIF_(Repaired)_4NEW090516

Dogovor_Obp1

Dogovor_Obp2

Dogovor_Obp3

Garanzia_dobro_izpalnenie

Prilojenie 3.2_Publichna pokana150416_110516

Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti

Prilojenie 3.4_Oferta150416_110516

Prilojenie 3.6_Мetodika za ocenka150416_110516

Prilojenie 3.9_Declaracia_za_bezpristrastnost_i_poveritelnost

Prilojenie_Й_Obshti uslovia

Prilojenie_Ф_Tehnicheska specifikaciq04042016

Zapoved

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-0224  “Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ПРИНЦ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.