Количка

0 артикула

Представяне на проекта BG16RFOP002-2.001-0224-C01

                                                                    

 

 

На 23.12.2015 г. между "Министерство на икономиката" на Република България и "ПРИНЦ" ООД бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RF0P002-2.001-0224-C01 по схема BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по ОП "ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ" 2014-2020.

 

Изпълнявайки договора за безвъзмездна финансова помощ "ПРИНЦ" ООД има за основна цел подобряване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на компанията, посредством реализиране на инвестиция в дълготрайни материални активи с фокус разширяване капацитета на производство, а именно машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса.

 

Успешната реализация на договора ще помогне на компанията да разшири асортимента на предлаганите продукти, да подобри качеството на съществуващите продукти, да оптимизира производствените процеси, да увеличи капацитета на компанията за производство и да повиши експортния й потенциал. Високотехнологичното оборудване, предвидено за изпълнение на дейностите по проекта, ще доведе до цялостно подобряване на конкурентните предимства на "ПРИНЦ" ООД в страната и чужбина.

 

В изпълнение на договора ще бъде доставено, монтирано и въведено в експлоатация следното оборудване:

 

Кроячна преса/щанц конзолен голям 2 броя 

Кроячна преса/мостови щанец 1 брой

Автоматична машина за нанасяне на лепило с лентов конвейр 1 брой

Система за настолно пръскане на лепило 2 броя

Система за капково боядисване 2 броя

Машина за боядисване на ръбове 5 броя

Машина за боядисване с лента 2 броя

Шлайф машина портативна 2 броя

Машина за топло заглаждане 3 броя

Фурна за чанти 1 брой

Линейна машина за подгъване 1 брой

Ръчна машина за подгъване 2 брой

Машина за топъл печат 1 брой

Автоматична машина за подгъви 1 брой

Топло и студено режеща система 1 брой

Машина за ръчно рязане 1брой

Траш машина 2 броя

Машина за обдухване с топъл въздух и пара 1 брой

Едноиглова права машина 2 броя 

Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - диаметър 50 мм, хоризонтален грайфер 2 броя

Едноиглова права машина с цилиндрично рамо - диаметър 78 мм, вертикален грайфер 8 броя

Шевен автомат за програмируеми съединителни и декоративни шевове със средно работно поле 2 броя 

Шевен автомат за програмируеми съединителни и декоративни шевове с голямо работно поле 1 брой

Шевен автомат за програмируеми съединителни и декоративни шевове с малко работно поле 1 брой

Компактна ротационна подлепваща преса с ширина на лентата 450 мм 1 брой.

 

Европейски фонд за регионално развитие Иновации и конкурентоспособност

"ПРИНЦ" ООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-0224-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

 

Проект BG16RFOP002-2.001-0224 има за цел да подобри производствения капацитет и да засили експортния потенциал на предприятие от печатния сектор чрез инвестиция в съвременно високотехнологично оборудване.

 

В резултат от успешното изпълнение на проекта "ПРИНЦ" ООД очаква да постигне следните резултати: повишаване производствения капацитет и засилване на експортния потенциал.

 

Проект “Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса” на "ПРИНЦ" ООД се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Обща стойност на проекта: 521 261 лв., от които БФП в размер на 364 882,70 лв., от които 310150,29 лева са средства от Европейския фонд за регионално развитие и 54732,41 лева са Национално съфинансиране.

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-0224  “Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ПРИНЦ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.