Количка

0 артикула

BG16RFOP002-2.001-0224-C01

                                                                    

 

 

 

1. Представяне на проекта

 

2. Публична покана в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

 

3. Решение по чл.19 за прекратяване на тръжната прожедура за избор на изпълнител

 

4. Процедура за избор на изпълнител 2 по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

 

5. Решение по чл.9, ал.1, т. 2 от ПМС 160/01.07.2016  за прекратяване на процедура по ОП 3

 

6. Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по процедура за изпор на изпълнител 2 по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

 

7. Процедура за избор на изпълнител 3 по ОП3  по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C02

 

8. Решение за класиране на кандидатите и определяне на изпълнител по процедура за избор на изпълнител 3 по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C02

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект BG16RFOP002-2.001-0224  “Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса”. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ПРИНЦ" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.