Количка

0 артикула

Процедура за избор на изпълнител 3 по ОП3 по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

                                                                     

 

 

Процедура за избор на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на ПМС 160 / 01.07.2016 г., с предмет „Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса“ с една обособена позиция.

 

 

Процедура за избор на изпълнители "Избор с публична покана" по реда на ПМС 160 / 01.07.2016 г., бенефициент ПРИНЦ ООД ( ДБФП BG16RFOP002-2.001-0224-C01) с предмет „Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса“  - Обособена позиция 3 "Шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса".

 

Обща стойност на прооцедурата: 164 841,00 (сто шестдесет и четири хиляди и осемстотин четиридесет и един) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС

 

Дата на обявяване на процедурата: 21.11.2016 г.

Срок за подаване на оферти /седем работни дни/: до 30.11.2016 г.

 

Документация по процедура за избор на изпълнител/и  по ОП3 с Публична покана в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01:

 

1-Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160 OP3

2-Tehnicheska specifikaciq OP3

3-Prilojenie 3.6_Мetodika_za_ocenka_PMS 160 OP3

4-Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 - obosobena pos. 3

5-Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160 OP3

6-Dogovor_dostavka (proekt)

7-Dogovor_dostavka  Prilojenie 2 - Izvadka Obshti uslovia

8-Declaracia za dobro izpalnenie OP3

9-Declaracia EIK OP3

10-Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

 

 

Originali Word.rar

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-0224-C01 „Повишаване качеството и конкурентоспособността на "ПРИНЦ"ООД чрез технологична модернизация и разширяване на производствената дейност“(“Increase of the quality and competitiveness of PRINCE OOD through technological modernization and production capacity enlargement”), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.