Количка

0 артикула

Процедура за избор на изпълнител 2 по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

                                                                     

 

 

Процедура за избор на изпълнители "Избор с публична покана" по реда на ПМС 160 / 01.07.2016 г. с предмет „Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса“ с три обособени позиции

 

 

Процедура „Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса“ с три обособени позиции:

        I.  Обособена позиция 1 "Машини за обработка на детайли"

Обща стойност на Обособена позиция 1: 210 720,00 (двеста и десет хиляди седемстотин и двадесет) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС.

       II.  Обособена позиция 2 "Шевни машини"

Обща стойност на Обособена позиция 2: 145 700,00 (сто четиридесет и пет хиляди и седемстотин) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС.

      III.  Обособена позиция 3 "Шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса"

Обща стойност на Обособена позиция 3: 164 841,00 (сто шестдесет и четири хиляди и осемстотин четиридесет и един) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС

Прогнозна стойност в лева, без ДДС на процедура „Закупуване на машини за обработка на детайли, шевни машини, шевни автомати и компактна ротационна подлепваща преса“: 521 261,00 (петстотин двадесет и една хиляди двеста шестдесет и един) лева - максимална прогнозна стойност в лева, без ДДС.

 

Дата на обявяване на процедурата: 28.09.2016 г.

Срок за подаване на оферти /седем работни дни/: до 07.10.2016 г.

 

 

Документация по процедура за избор на изпълнител/и с Публична покана в изпълнение на ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0224-C01

 

1-Prilojenie 3.2_Publichna_pokana_PMS 160_

2-Tehnicheska specifikaciq

3-Prilojenie 3.6_Мetodika_za_ocenka_PMS 160_

4-Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 - obosobena pos. 1

5-Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 - obosobena pos. 2

6-Prilojenie 3.4_Oferta_PMS 160 - obosobena pos. 3

7-Prilojenie 3.7_Declaracia_ZUSESIF_PMS 160

8-Dogovor_dostavka (proekt)

9-Dogovor_dostavka  Prilojenie 2 - Izvadka Obshti uslovia

10-Declaracia za dobro izpalnenie

11-Declaracia EIK

12-Prilojenie 3.3_Iziskvania_oferti_PMS 160

 

 

Originali Word.rar

 

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-0224-C01 „Повишаване качеството и конкурентоспособността на "ПРИНЦ"ООД чрез технологична модернизация и разширяване на производствената дейност“(“Increase of the quality and competitiveness of PRINCE OOD through technological modernization and production capacity enlargement”), финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ПРИНЦ“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Управляващия Орган.